O nás


O nás

Ing. Ondřej Remeš

Jsem autorizovaný krajinářský architekt. Zabývám se celkovou koncepcí území, jejich provozně-architektonickým řešením. Při navrhování se řídím reálným životem v místě a zájmy obyvatel, protože výsledný záměr je tak dobrý, jak zohledňuje život a potřeby lidí v něm. Výzvou jsou pro mě nejen velká díla, jako jsou parky, veřejná prostranství, krajina, přírodní infrastruktura, firemní zeleň, ale také drobné návrhy soukromých zahrad, dvorků a předzahrádek.

více

Jsem absolventem Mendelovy univerzity, Studoval jsem v programu Zahradní a krajinářská architektura (Bc.) a Krajinné inženýrství (Ing.) na Zahradnické a Lesnické fakultě.

Během studia jsem spolupracoval se zahradní architektkou Ing. Janou Kůrovou a po studiu jsem navázal spolupráci s krajinářskými architekty – Ing. Jitkou Vágnerovou a Ing. Davidem Mikoláškem, se kterým pracujeme na vašich projektech dodnes.

Dále se věnuji projektování mokřadních biotopů, terénních úprav, parkových komunikací, přípravě prováděcí dokumentace ÚSES (interakčních prvků, biokoridorů a biocenter).

zpět

 

O nás

Ing. Radek Kvasnica

Věnuji se především návrhům krajinných struktur (biocentra, biokoridy, stromořadí). Navrhuji trávobylinné směsi do zahrad, veřejné zeleně a krajiny a neobvyklé letničkové směsi pro reprezentativní plochy zeleně ve městech a firemní zeleni. Zabývám se projektováním skalek, vodních biotopů a jejich vegetací.  Nemalou část mé praxe tvoří dendrologické průzkumy a přípravy plánů péče, vymezování systémů zeleně pro města a obce.

více

Jsem absolventem Střední zahradnické školy v Brně - Bohunicích a poté  Zahradní a krajinářské architektury -  Managementu zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity.

Při studiu na vysoké škole, jsem se věnoval zejména v projektování a realizaci zahrad. Zaměřil jsem se na kombinaci a uplatnění trvalek v našich extrémních podmínkách - v oblastech s nízkým nebo příliš vysokým úhrnem srážek.

Vedle běžné projekční práce se věnuji spolupráci s neziskovým sektorem - občanskými sdruženími, kterým pomáhám při realizaci drobných zásahů v městském prostředí a volné krajině.

 

zpět

 

O nás

Ing. David Mikolášek

Jako autorizovaný krajinný architekt se zabývám krajinářskou tvorbou ve městech, obcích a ve volné krajině, projektováním pozemkových úprav, vymezováním skladebných prvků ÚSES. Podílím se celý život na společném úsilí zahradníků a krajinářů o kultivaci životního prostředí, vzdělávání a zvyšování prestiže naší profese a tříbení našich vztahů ke státu, investorům a uživatelům našich děl. O lidech a krajině jsem také zpíval a stále píšu...

více

V 70.letech jsem vystudoval zahradnický obor na Vysoké zemědělské škole v Brně. Po studiu jsem 3 roky pracoval jako mistr v údržbě zeleně města Brna.

Poté jsem nastoupil do projekce Zahradní architektury Želešice, kde jsem pracoval do roku 1992. V tomto roce jsem nastoupil do společnosti Agroprojekt PSO s.r.o., kde jsem se podílel na návrzích pozemkových úprav až do roku 2008.

 

zpět

 

O nás

Ing. Nikola Bláhová

V ateliéru se věnuji koncepční činnosti, vytváření návrhů, modelů a vizualizací tak, aby byla řešení čitelná pro naše klienty. Baví mě posouvat hranice toho, co lze vymodelovat, zobrazit, vytvářet detaily a hrát si s různými grafickými styly. Každý projekt je jedinečný, a proto tak k němu přistupuji.

více

Nejčastěji vytvářím studie, ale pracuji i na vyšších stupních dokumentací, dendrologických průzkumech, osazovacích plánech a soutěžních dílech.

zpět