Portfolio


Regionální biokoridor - Želeč

Obec Želeč na Hané má letité zkušenosti s budováním sítě územního systému ekologické stability (ÚSES). Krajina byla Hané byla poznamenána intezivním zemědělstvím a scelováním polností. Po komplexních pozemkových úpravách byla vymezena nová síť biokoridorů a biocenter, které by měly pomoci krrajinnou mozaiku obnovit.

Regionální biokoridor jsme navrhli sadovnickým způsobem. Místo výsadby lesa na orné půdě jsme využili 45 m široký pás k vytvoření co největšího množství ekologických nik pro široké množství druhů zvířat, živočichů a rostlin. Najdete zde luční společenstva, křoviny a stromové skupiny. Jen tak může vzniknout výškově i prostorově členitý porost zajišťující co největší druhovou pestrost.

Projekt 2013, Realizace 2015-2016

Zpět na portfolio